CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình: Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp  lên trình độ cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo chính quy: 1,5 năm , 3 học kỳ

 

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1.    Kiến thức chuyên môn

– Đào tạo cho sinh viên các môn chuyên ngành cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế tại các Doanh nghiệp như: Tài chính, Tiền tệ tín dụng, Kế toán doanh nghiệp sản xuất, kế toán thương mại, Phân tích hoạt động kinh doanh,…;

–  Trang bị cho  sinh viên các kiến thức bổ trợ phục vụ cho việc tự học tập nghiên cứu nâng cao trình độ như: Ngoại ngữ, Tin học, Nghiệp vụ hành chính văn phòng, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu,…;

– Thực hành cơ bản cần có: tập trung đào tạo lý thuyết gắn liền với thực hành nghề nghiệp; tổ chức cho sinh viên được thực hành, thực tập kỹ thuật tại các doanh nghiệp trong thành phố để có tay nghề vững hơn.

1.2.  Kỹ năng

Rèn luyện những kỹ năng thực hành của sinh viên như: Tổ chức cho  sinh viên được thực tập trực tiếp tại các phòng thực hành được trang bị tốt ngay trong Trường, giúp các em vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học đưa vào sử dụng trong thực tiễn.

– Tác phong, thái độ nghề nghiệp

+ Trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chạy theo nhu cầu cá nhân của khách trái với phong tục và pháp luật Việt Nam;

+ Có tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với mọi người, với các bộ phận liên quan.

– Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân

+ Đạo đức nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chung đối với cán bộ trung cấp chuyên nghiệp : có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt;

+ Nắm vững và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước; trung thành với lợi ích của dân tộc;

+ Có tinh thần tự hào, tự tôn về quê hương, đất nước, con người và dân tộc Việt Nam

+ Có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.

  1. Nội dung chương trình

2.1.    Kiến thức đại cương

STT Tên học phần Thời gian học
 

Tổng số

Lý thuyết Thực hành
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 30 30 0
2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 30 30 0
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 30 0
4 Toán kinh tế 45 45 0
5 Kỹ năng giao tiếp 30 30 0
6 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 60 20 40
  Tổng cộng 225 185 40

2.2. Kiến thức chuyên nghiệp

2.2.1.Kiến thức cơ sở ngành

STT Tên học phần Thời gian học
 

Tổng số

Lý thuyết Thực hành
1 Kinh tế vĩ mô 45 30 15
2 Thanh toán quốc tế 30 15 15
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ 45 30 15
  Tổng cộng 120 75 45

2.2.2. Kiến thức ngành

– Kiến thức ngành bắt buộc

 STT Tên học phần Thời gian học
 

Tổng số

Lý thuyết Thực hành
1 Kế toán tài chính 1 45 30 15
2 Kế toán tài chính 2 45 30 15
3 Kế toán thương mại dịch vụ 45 30 15
4 Kế toán quản trị chi phí 45 30 15
5 Tài chính doanh nghiệp 45 45 0
6 Kế toán hành chính sự nghiệp 45 45 0
7 Kiểm toán – Chuẩn mực kế toán 45 30 15
8 Thực hành kế toán phần mềm chuyên dụng 45 15 30
9 Thực hành kế toán sổ sách 45 15 30
10 Thực hành excel kế toán 45 15 30
11 Thực tập tốt nghiệp 400 0 400
12 Ôn và thi tốt nghiệp 75 30 45
Tổ̉ng số 925 315 610

– Kiến thức tự chọn

STT Tên họ̣c phần Thời gian học
 Tổng số Lý thuyết Thực hành
1 Thị trường chứng khoán 30 30 0
2 Nghiệp vụ kinh doanh 30 30 0
3 Quản trị doanh nghiệp 45 45 0
  Tổng cộng 105 105 0
Phản hồi của bạn