CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình: Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp  lên trình độ cao đẳng ngành Dược

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo chính quy: 1,5 năm , 3 học kỳ

Bậc học tiếp theo: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể dự thi tuyển liên thông trình độ đại học ngành Dược.

(Theo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

 

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về thái độ

– Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

– Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;

– Coi trọng kết hợp y – dư­ợc học hiện đại với y – d­ược học cổ truyền.

1.2.2. Về kiến thức

– Có kiến thức khoa học cơ bản và d­ược học cơ sở;

– Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm);

– Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

1.2.3. Về kỹ năng

– Quản lý, cung ứng thuốc;

– Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm

– Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

– Thực hiện các nghiệp vụ về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư­ợc giao;

– Hư­ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.

 

  1. Nội dung chương trình:

2.1. Kiến thức đại cương

STT Tên học phần Thời gian học
 

Tổng số

Lý thuyết Thực hành
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 30 30 0
2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 30 30 0
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 30 0
4 Xác suất thống kê y dược 30 30 0
5 Sinh học đại cương – di truyền 30 30 0
6 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 60 20 40
  Tổng cộng 16 16 40

2.2. Kiến thức chuyên nghiệp

2.2.1.Kiến thức cơ sở ngành

STT Tên học phần Thời gian học
 

Tổng số

Lý thuyết Thực hành
1 Hóa hữu cơ 30 15 15
2 Hóa phân tích 30 15 15
3 Hóa sinh 45 30 15
4 Vi sinh, ký sinh trùng 30 30 0
  Tổng cộng 135 90 45

2.2.2. Kiến thức ngành:

– Kiến thức ngành bắt buộc

 STT Tên học phần Thời gian học
 

Tổng số

Lý thuyết Thực hành
1 Hóa dược 60 45 15
2 Bào chế thuốc uống, thuốc tiêm 30 15 15
3 Bào chế thuốc đặt, dùng ngoài 30 15 15
4 Dược liệu 30 15 15
5 Tổ chức quản lý và pháp chế dược 30 30 0
6 Bệnh học 45 45 0
7 Dược lý 30 30 0
8 Dược lâm sàng 30 15 15
9 Kinh tế Dược 30 30 0
10 Marketing Dược 45 45 0
11 Dược học cổ truyền 45 30 15
12 Thực hành nghề nghiệp 400 0 400
13 Ôn và thi tốt nghiệp 75 30 45
14 Tổ̉ng số 880 345 535

– Kiến thức tự chọn

STT Tên họ̣c phần Thời gian học
 Tổng số Lý thuyết Thực hành
1 Đảm bảo chất lượng thuốc 60 30 30
2 Kỹ năng giao tiếp, bán hàng 30 30 0
3 Quản trị kinh doanh dược 45 45 0
  Tổng cộng 135 105 30
Phản hồi của bạn